Privacyreglement Rockit Finance

Bescherming van uw persoonsgegevens

Rockit Finance neemt uw privacy zeer serieus. Door Rockit Finance is een privacybeleid ontwikkeld dat in overeenstemming is met de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid van Rockit Finance wordt geeffectueerd in de interne procedures en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

 

Beginselen voor verwerking van persoonsgegevens.

Rockit Finance verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen van verwerking van persoonsgegevens zoals deze in de AVG zijn bepaald. De beginselen zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant
 • Verwerking uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden
 • Persoonsgegevens juist en vertrouwelijk
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk
 • Passende technische en organisatorische maatregelen

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Rockit Finance internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 1. Toelichting op het Reglement

Rockit Finance mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Rockit Finance de plicht om haar klanten:

 

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Rockit Finance worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Rockit Finance vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Rockit Finance in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Rockit Finance expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die Rockit Finance gebruikt en het doel van het gebruik

Rockit Finance verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Rockit Finance, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. Rockit Finance verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. Jouw BSN-nummer wordt alleen verwerkt wanneer dit nodig is voor onze werkzaamheden (het invullen van aangiftes etc.). De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht Rockit Finance uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van de overeenkomst of wettelijke plicht.


Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Rockit Finance sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

IP-adressen/cookies

Rockit Finance houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren; 
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Rockit Finance verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Rockit Finance-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Rockit Finance met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Inschakeling derden

Rockit Finance schakelt derden in om haar dienstverlening efficiënt en veilig te laten verlopen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van software producten en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.


De dienstenverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Rockit Finance. Indien deze partijen noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens
waarborgen.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Rockit Finance verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Regelement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Rockit Finance worden ingezien, tenzij in dit Regelement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Rockit Finance beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Rockit Finance hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Rockit Finance verstrekte persoonsgegevens;
 • Rockit Finance heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Rockit Finance hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Rockit Finance zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Inbreuk op de beveiliging (datalek)

Ondanks alle technische- en organisatorische maatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Rockit Finance heeft een functionaris ingesteld bij wie medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. De functionaris pakt meldingen direct op voor nader onderzoek en neemt die organisatorische en technische maatregelen die nodig
zijn om verdere schade voor betrokkenen en Rockit Finance te voorkomen.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op privacy@rockitfinance.io aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Rockit Finance.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Rockit Finance opnemen en probeert Rockit Finance er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.


Uiteraard zal Rockit Finance ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Rockit Finance. Privacyreglement Rockit Finance versie 1 | 20 juli 2020

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ook wij gebruiken cookies

Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteer je alle cookies (en vergelijkbare technieken) op deze website. Hiermee kunnen wij en derden jouw internetgedrag op deze website volgen en verwerken daarbij jouw persoonsgegevens. Door ons en derden kan een profiel worden gemaakt waarmee gepersonaliseerde advertenties kunnen worden getoond.

 

Meer informatie over cookies